فروشگاه ساز

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت شیمی

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد
گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت شیمی

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت شیمی : حسابداري درجهان نزديك به 6000 سال سابقه تاريخي دارد وتاريخ نخستين مدارك كشف شده حسابداري به 3600 سال قبل ازميلا‌دمسيح برمي گردد. پيشينه حسابداري درايران نيز به نخستين تمدنهايي برمي گرددكه دراين سرزمين پاگرفت ومدارك حسابداري به دست آمده با 25 قرن قدمت، گواه برپيشرفت اين دانش درايران باستان است . درطول تاريخ روشهاي حسابداري متنوع ومتعددي براي اداره ي امور حكومتي وانجام دادن فعاليتهاي اقتصادي ابداع شده كه در پاسخ به نيازهاي زمان،‌ سيرتحولي وتكاملي داشته است. مميزي املا‌ك درتمدن ساساني وتكامل حسابداري سياق براي نگاهداري حساب درآمدومخارج حكومتي دردوران سلجوقيان ونگهداري حساب فعاليتهاي بازرگاني به حساب سياق نمونه هاي بارز وپيشرفته آن است.
بااين حال حسابداري نوين( دوطرفه) همانند بسياري ازدانشهاي كاربردي ديگر به همراه ورود فرآورده هاي صنعتي ورسوخ موسسات وشركتهاي خارجي به ايران راه يافت؟
اما عقب ماندگي عمومي اقتصادي،‌فقرعمومي، ناهماهنگي قوانين ومقررات با نيازهاي جامعه، ضعف نهادهاي حرفه اي وعدم ارتباط حسابداري نوين با حسابداري سنتي ايراني ازجمله موانع عمده اي بوده است كه اشاعه وپيشرفت حسابداري رادرشور مامحدودوكاربردآن رادرجهت رفع تنگناها ومشكلا‌ت اداره موسسات كاهش داده است تاآنجا كه هنوز هم فوايد استقرار سيستم هاي حسابداري متناسب وكارآمدي كه بتواند بافراهم آوردن اطلا‌عات قابل اعتماد،‌ صحيح وبه موقع،‌تصميم گيريهاي روزمره رامنطقي وبرنامه ريزي عمليات آينده راتسهيل كند كه براي بسياري از اشخاص مراجع وموسسات ناشناخته مانده است.به رغم اين مشكلا‌ت بنيادي درزمينه آموزش حسابداري تلا‌شي بلند مدت ولي باافت صورت گرفته است كه باتدريس رشته حسابداري درمدرسه دارالفنون دردهه 1930 شمسي دردوران رياست شادروان علا‌مه علي اكبر دهخدا آغاز وبه ايجاد رشته حسابداري دردانشگاه هاي وموسسات آموزش عالي درسراسر كشور منتهي گشته است.
بااين حال كوششي چشمگير درجهت انطباق مباحث وكاربردهاي حسابداري نوين با اوضاع واحوال وشرايط حاكم برجامعه ورفع نيازهاي خاص واحدهاي اختصاصي درايران كمتر ديده مي شود.
انتشار متون درسي وكتابهاي پايه ومرجع حسابداري دردهه 1320 آغاز وباكوشش هاي منظم وپيگير استاداني چون شادروان حسن سجادي نژاد در دهه 1330 تداوم يافت ومعدودي ازاستادان وپژوهشگران حسابداري در دهه هاي بعدبردامنه وشتاب اين حركت افزودند وانتشار كتابهاي متنوع ومتعدد حسابهاي توسط مولفان ومترجمان مختلف به ويژه درس إلهاي اخيرپيامد أين پويش علمي است. ستايش ازتلا‌شگران وتلا‌ش آنان كه براين دانش كه در چهارچوب عوامل محيطي كشور ازجمله: بنيادها وروابط حقوقي واشكال ومناسبات اقتصادي- اجتماعي ونيازهاي واحدهاي توليدي وخدماتي واداري تاكيد داشته اند.
فعاليت ها ي اقتصادي كه درهركشوري به وسيله ي افراد صاحب سرمايه درقالب بنگاههاي اقتصادي انجام مي شود. به سه قسمت تقسيم مي شود:
1-شركت هاي توليدي 2-شركت هاي بازرگاني 3- شركت هاي خدماتي
هريك ازاين فعاليت ها مستلزم ايجاد سيستم هايي مي باشد كه فعاليت اقتصادي موردنظر به صورت منطقي به كار خودادامه دهد.به طور مثال شركت هاي خصوصي كه فعاليت هاي توليدي ويابازرگاني انجام مي دهند، احتياج به سيستم گردش اطلا‌عات فعاليت مربوطه وكنترل هاي داخلي بر امور پرسنلي وفروش وحسابداري دارند. هريك ازاين سيستم هاي كنترل داخلي كاربرد قسمت خاص خودرادارند. به عنوان مثال سيستم پرسنلي جهت كنترل آمدورفت پرسنل وسوابق وپرونده هاي مربوط به آن ها مي باشد و يا در مورد حسابداري ثبت وطبقه بندي فعاليت هاي شركت وگزارش هاي مالي براي گردانندگان بنگاههاي اقتصادي جهت تجزيه وتحليل عملكرد آن بنگاه براي اصلا‌ح شيوه هاي مديريتي جهت به حداكثر رساندن سودآوري مي باشد.
براي انجام عمليات روزمره يك واحد تجاري مقدارقابل توجهي ازاطلا‌عات عملياتي موردنيازاست. مثلا‌براي هريك ازكاركنان سوابق حقوقي مشتمل برارقام استحقاقي،‌كسورومبالغ پرداختي نگه داري مي گردد وياكارمندان قسمت فروش نيازمند هستند بدانند كه چه محصولا‌تي آماده براي فروش هستندوبهاي تمام شده وقيمت فروش هريك به چه ميزان تعيين شده است وزمانيكه محصولي به فروش مي رسد لا‌زم است،‌اين رويداد به ثبت برسد.
*** همانطور كه ملا‌حظه مي شود مقدارزيادي ازاطلا‌عات حسابداري ازنوع عملياتي است.
اطلا‌عات عملياتي ارقام خام رابراي حسابداري مالي ومديريت فراهم مي كند.
هرواحدتجاري معمولا‌ داراي سه نوع اطلا‌عات حسابداري مي باشد:
1- اطلا‌عات عملياتي كه مربوط به جزئيات عمليات است. 2- اطلا‌عات حسابداري مديريت كه دردرون واحد تجاري براي كنترل هماهنگي وطرح ريزي مورد استفاده قرارمي گيرد. 3-اطلا‌عات حسابداري مالي كه مورد استفاده مديريت وگروههاي ذينفع خارج ازواحد تجاري است.
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت شیمی گزارش كارورزي شركت سودا شيمي مقاله در مورد گزارش كارورزي شركت سودا شيمي گزارش کارآموزی در شرکت سودا شیمی گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت خصوصی مقدمه اي درباره حسابداري

فهرست مطالب

پيشگفتار
تاريخچه ي حسابداري
مقدمه
تاريخچه ي شركت
الف: بخش هاي مختلف قسمت توليدي
1- كارخانه
1-1 خط توليد 1 دستگاه تزريق
2-1 خط توليد2دستگاه اكسترودر
2- انبار
1-2 انبارموارداوليه
2-2 انبارمحصولا‌ت توليد شده
3- اموراداري وكارگزيني
ب- بخش هاي مختلف قسمت بازرگاني‌
1-1 قسمت فروش
2-1 قسمت تداركات
مراحل خريد خارجي
3-1اموراداري
ساختاراموراداري‌
ساختار امور مالي شركت
سلسله مراحل حسابداري‌
مرحله ي اول: جمع آوري اطلا‌عات مالي
مرحله دوم: تجزيه وتحليل معاملا‌ت وعمليات مالي‌
مرحله ي سوم: ثبت معاملا‌ت وعمليات مالي دردفتر روزنامه
مرحله چهارم: انتقال اقلا‌م ازدفتر روزنامه به دفتر كل
مرحله پنجم : تهيه ترازآزمايشي‌
مرحله ي ششم: اصلا‌ح،‌تعديل وبه تاريخ روز رساندن مدارك حسابداري
مرحله ي هفتم: تهيه صورتهاي مالي
مرحله ي هشتم: بستن حسابهاي موقت‌
مشخصات يك سيستم حسابداري كارآمد
موضوع و تعاريف حسابداري وحسابداران
سيستم حسابداري
قلمرو حسابداري
ترازنامه
چارت سازماني
تجزيه وتحليل صورت هاي مالي
خلاصه اهم رويه هاي حسابداري
موجودي مواد و كالا
سرمايه گذاريها
هزينه هاي قبل از بهره برداري
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان وصندوق پس انداز كاركنان
حسابهاواسناد دريافتني تجاري
حسابدار مالي
حسابداري صنعتي
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد

تعداد مشاهده: 736 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 36

حجم فایل:105 کیلوبایت

 قیمت: 2,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: