فروشگاه ساز

گزارش کارآموزی حسابداری،سیستم حقوق کارمندان

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد
گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری،سیستم حقوق کارمندان

گزارش کارآموزی حسابداری،سیستم حقوق کارمندان : بخش بودجه: اگر بخواهيم شرح دهيم كه آيا بودجه در رشته حسابداري كاربرد ويژه اي دارد يا نه. ابتدا بايد بدانيم كه هدف از اين اهميت ويژه بودجه در حسابداري چيست، ما همان طور كه طبق تعريف حسابداري بيان مي كنيم: « كه حسابداري عبارت است از جمع آوري آماري، طبقه بندي، تخصيص و گزارش دهي اطلاعات مالي مي باشد. » جميع گونه كلمه بودجه در آن به كار نرفته است. پس مي توانيم در اينجا بگوييم كه بودجه هيچ نقشي در تعاريف اوليه و اساسي حسابداري ندارد. ولي از جنبه ديگر كه بخواهيم بودجه را در حسابداري لحاظ كنيم اين است كه بودجه يكي از مهمترين اقلام عمده در محاسبات صورتهاي مالي و اساسي حسابداري است. پس در نهايت مي توان نتيجه گرفت از يك جنبه بودجه هيچ نقشي را نداشته ولي از جنبه ديگر نقش مهم و اساسي را ايفا مي كند.
1. تعريف بودجه: بودجه يك برنامه مالي است كه غالباً براي يك دوره معين (سالانه ) تدوين مي شود. يا كلمه بودجه در حقيقت يك كلمه فرانسوي بوژد Budged به معناي كيسه پول تلقي مي شود.
2. هدف بودجه: برنامه ريزي دراز مدت و پيش بيني نيازهاي آتي جهت موفقيت در فعاليتهااي سازمان مي باشد.
3. روشهاي مختلف بودجه: (در صنعت نفت)
1- روش بودجه بندي ب ه معناي صفحه: در اين روش كليه نيازهاي سازمان ازاابتدا پيش بيني مي شود. بدين ترتيب كه بدون توجه به پيشرفتهاي قبلي نيازهاي آتي سازما در بخشهاي مختلف از صفر پيش بيني مي شود.
4. مراحل بودجه: 1- پيش بيني و تهيه بودجه 2- تصويب وبدجه 3- اجراي بودجه 4- نظارت بر بودجه ( مراحل قانوني مي باشند)
5. تفاوت بين قسمتهاي تشكيل دهنده بودجه: بين بودجه و حسابداري صنعتي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. در شركتهاي خصوصي بودجه بخشهاي مختلف توليد، فروش، هزينه ها، صورتهاي مالي به طور تخصصي و جداگانه اي انجام مي گيرد. ر حالي كه در بودجه شركتهاي دولتي اصل تقدم درآمدها به هزينه ها حاكم است. و ااين از طريق مجلس نظارت مي گردد.
در حسابداري صنعتي: بهاي تمام شده كالاي فروش رفته شامل: مواد، دستمزد، سربار مي باشد. با توجه به اين گروه بندي عناصر هزينه بودجه سازمان تدوين مي گردد. 
پيش بيني بودجه در سازمانها: با مراجعه به بخش ها و سرپرستان واحدهاي تابعه سازمان نيازهاي تعدادي از آن واحدها جمع آوري مي شود و با توجه به نرخهاي متعارف و روز منابع لازم جهت انجام آن امور براي سالهاي آتي ( سال آتي) پيش بيني مي شود.
پيش بيني مذكور به تفكيك هر بخش، هر مديريت و نهايتاً هر شركت تابعه انجام مي شود. جمع بودجه هاي پيش بيني شده بودجه كلي سازمان را تشكيل مي دهد. اين همان كيسه پول است.
6. تصويب ( اعلام ) بودجه: پيش بيني بودجه، بودجه سازمان به مديريت و برنامه ريزي كشور تقديم ميگردد و بودجه كلي سازمانهاي دولتي درمجلس تعديل مي شود. مجلس پس از تصويب بودجه كشور از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بودجه سازمانها را اعلام مي كند.
اجرا: اجراي بودجه توسط ذيحسابهاي خزانه داري كل( غالباً مديران مالي سازمانهاي دولتي كه از طريق دولت معرفلي شده اند، مي باشد خرج مي شود.
در خرج كردن بودجه توجه به اين كمتر مهم است كه دااشتن بودجه به معناي مجاز بودن درخرج كردن آن نيست.
نظارت: نظارت بر بودجه به 2 گونه ميتواند انجام شود: 1- نظارت حين خرج( اجرا) 2- نظارت پس از اجرا
نظارت حين اجرا: توسط سازمان و ديوان محاسبات كشور انجام مي شود.
نظارت بعد از اجرا: در زمان تفريغ (فراغت) بودجه توسط مجلس انجام مي شود.
7. اصول بودجه:
1- اصل ساليانه بودجه: 2- اصل تقدم درآمدها به هزينه ها( در شركتهاي دولتي) 3- اصل شامليت بودجه 4- اصل جامعيت بودجه
در شركت خصوصي: ( تعادل 2 شركت خصوصي و دولتي ازلحاظ پيش بيني بودجه)
1- بودجه فروش: 1- قيمت فروش 2- تعداد فروش = بودوجه فروش = قيمت فروش * تعداد فروش
2- بودجه توليد: برابر است با تعداد فروش + موجودي اول دوره–پايان دوره =تعداد توليد شده
براي بودجه خريد: تعداد توليد × قيمت خريد.
در شركتهاي دولتي: كليه نيازها به گروههاي زير دسته بندي شده و پيش بيني نيازهاي مالي انجام مي گيرد:
1- حقوق ( توليد و خدمات ) 2- دستمزد 3- كالا 4- مواد 5- خدمات پيمان كاري 6- استهلاك 7- خدمات درون سازمان 8- خدمات برون سازماني 9- بازيافت خدامت ارائه شده 10- ساير هزينه هاي ديگر سربار و متفرقه
2- بخش هزينه هاي جاري:
1: تعريف هزرينه هاي جاري: هزينه هاي جاري شركت نفت علاوه بر مخارج عمليات اكتشاف، توليد، انتقال، تصفيه، توزيع، صدور و خريد و فروش نفت و گاز و فرآورده ها شامل:
1-1 هزينه استفاده ونگهداري، تعمير و استهلاك دستگاهها،كارخانجات، ساختمانها و ...
1-2 هزينه هايد خدمات پشتيباني از قبيل ارتباطات، امور اداري، امور كالا، حراست، ايمني، كنترل محيط
1-3 هزينه هاي رفاهي و درماني كاركنان و خانواده هاي آنها
1-4 هر گونه هزينه ديگري كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم و يا به علت وضع قوانين ومقررات جزو الزامات و تعهدات شركت ملي نفت ايران قرار گرفته و اين شركت به منظور حفظ موقعيت و تداوم بخشيدن به عمليات و با رعايت قوانين و مقررات مايل و يا ملزم به پرداخت آنها باشد.
ساختار و چگونگي تشكيل شماره حسابها:
تعريف: شماره حسابهاي مالي و هزينه( عملياتي و يا عمراني) در شركت نفت از يك عدد 18 تشكيل شده است.
چهار رقم اول اين عدد ( از چپ به راست ) به 2 بخش تقسيم گرديده كه در تمام شركتها به طور يكنواخت از آن استفاده مي شود. اين 2 بخش عبارتند از رمز شركت يا واحد و نوع حساب.
گزارش کارآموزی حسابداری،سیستم حقوق کارمندان دانلود پروژه کارآموزی حسابداری گزارش كارآموزي حسابداري،سيستم حقوق كارمندان حسابداری دانلود پروژه کار آموزی برای رشته حسابداری

فهرست مطالب

بخش اول : حقوق پایه فوق العاده کارگران
مقدمه ۱
اهداف و مزایای سیستم ۱
خلاصه ۱
روش عملیات ۱
انتقال اطلاعات ۴
ضمایم ( حقوق پایه ) ۵
فوق العاده بدی آب و هوا ۶
فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی ۷
فوق العاده مامور پرداخت دستمزد کارگران ۷
فوق العاده ۲ نوبتکاری صبح و عصر ۸
فوق العاده اضافه کاری ۸
مقررات مربوط به مرخصی کارکنان ۱۰
بخش ۱ – ۲ وام ها ۱۲
مزایای وامها ۱۲
تبادل اطلاعات ۱۳
بخش ۱ – ۳ استخدام ۱۴
بخش دوم
خالص حقوق ۱۶
اطلاعات پایه ی سیستم حقوق ۱۶
نحوه محاسبه بازنشستگی وبیمه۱۷
نحوه محاسبه پس انداز ۱۷
مالیات بر درآمد ۱۸
نحوه محاسبه مالیات بردرآمدحقوق۲۱
محاسبه خالص حقوق۲۳
اجزا صورت حساب حقوق ۲۵
گزارش صورت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان۲۷
حسابداری حقوق ۲۸
اهداف و مزایا ۲۹
عملیات حسابداری ۳۱
بخش سوم : محاسبات دستمزد کارگران
نحوه تهیه برگ حضور غیاب و ارسال به واحد ها ۳۸
افزایش یا کاهش دستمزد کارگران ۳۹
کارگرانی که برگ حضور غیاب آنها به سیستم وارد نمی شود ۴۰
بخش چهارم : تعدیلات ایام دستمزد کاگران
نحوه تکمیل برگ تعدیلات ایام دستمزد ۴۳
بیماری کارگران ۴۳
محاسبه غرامت دستمزد ایام مرخصی۴۳
بخش پنجم : مرخصی کارگران
نحوه محاسبه دستمزد ایام مرخصی ۴۴
بخش ششم : باز خرید مرخصی
محاسبه باز خرید مرخصی۴۶
بخش هفتم : فوق العاده ها
کلیات ۴۷
بخش هشتم : جدوا انواع فوق العاده های نوبتکاری
جدول۴۹
بخش نهم : فوق العاده مسکن
نحوه محاسبه ۵۰
بخش دهم : فوق العاده ترمیم درآمد
توضیحات۵۰
بخش یازدهم : فوق العاده عائله مندی
توضیحات ۵۱
بخش دوازدهم : مالیات
توضیحات ۵۱
نواحی محروم و دور افتاده در کشور ۵۲
بخش سیزدهم : حق بیمه تامین اجتماعی
توضیحات ۵۲
گروه بندی کارگران – محاسبه دستمزد حالات ویژه ۵۴
عملیات سیستم دستمزد کارگران ۵۶
اصلاح اشتباهات ویرایش ۵۷
بخش چهاردهم : ویرایش مقابله ای
توضیحات ۵۸
بخش پانزدهم : بودجه
توضیحات ۵۹
اصول بودجه۶۱
ساختار و چگونگی تشکیل شماره حسابها ۶۲
بخش شانزدهم : چگونگی رمز واحد / شرکت
بخش جدول انواع حسابهای هزینه های جاری۶۳
شرح انواع حسابهای هزینه های جاری .۶۴
دستور کارهای تعمیراتی۶۴
بخش هفدهم : فرم ها و اسناد
توضیحات ۶۵
حسابداری مالی ۶۶
بخش هجدهم : انواع حسابها و انواع تایپها
توضیحات ۶۸
بخش نوزدهم : گزارشهای پیمانکاران
توضیحات ۶۸
انواع گزارشهای پیمانکاران ۶۹
بخش بیستم : حسابداری
توضیحات ۷۱
نتیجه گیری و پیشنهاد ۷۳
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد

تعداد مشاهده: 445 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 68

حجم فایل:70 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: