فروشگاه ساز

گزارش کارآموزی حسابداری،سازمان بیمه تامین اجتماعی

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد
این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری،سازمان بیمه تامین اجتماعی

آشنايي اجمالي با سازمان اجتماعي : به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي جهت تمركز وجوه درآمدهاي حاصله از وصول حق بيمه،سرمايه گذاري و بهره برداري از آن به منظور اجراي تعهدات قانون تامين اجتماعي ،سازمان تامين اجتماعي تشكيل گرديده است. اين سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/4/73 جزء نهادهاي عمومي غير دولتي قرار گرفته و داراي استقلال مالي و اداري است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نيازمند :سازماندهي فعاليت هاي مختلف بيمه اي و درماني و ايجاد ارتباطات سازماني و فرا سازماني است و جهت هدايت هماهنگي ونظارت كنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ،اين سازمان داراي شوراي عالي بوده كه به مثابه مجع عمومي وسسات حمايتي اقتصادي عمل مي نمايد.
اعضاي اين شورا داراي نمايندگاني از طرف دولت ،كارفرمايان و كارگران به شرح ذيل ميباشند:
الف:هفت نفر نمايندگان دولت شامل :
1-وزير بهداشت،درمان وآموزش پزشكي كه رياست شورا را به عهده دارد. 2-وزير كاروامور اجتماعي يا معاون وي. 3-وزير امور اقتصادي ودارايي ويا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير. 4-وزير مشاور در سازمان برنامه و بودجه يا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير. 5-وزير معادن وفلزات يا معاون او ويا نماينده تام الاختيار وزير. 6-وزير صنايع يا معاون او ويا نماينده تام الاختيار وزير. 7-وزير تعاون يا نماينده وي.
ب:پنج نفر نمايندگي كارفرمايان.
ج:سه نفر نمايندگان بيمه شدگان .
سازمان داراي هيات مديره مي باشد كه از نظر ساختار تشكيلاتي زير نظر شوراي عالي تامين اجتماعي قرار دارد.
اين هيات مركب از سه نفر به شرح ذيل ميباشد:
-رئيس هيات مديره كه به پيشنهاد وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات مديره دولت منصوب ميگردند.
-دو نفر عضو اصلي هيات ديره كه به پيشنهاد وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردند.
-يك نفر عضو علي البدل هيات مديره كه به ترتيب مذكور در ورد اعضاي اصلي تعيين ميگردد.
اهم وضايف هيات ديره به شرح ذيل مي باشد :
1-پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرايي سازمان به شورايعالي تامين اجتماعي.
2-تاييد آيين نامه هاي اجرايي موضوع قانون تامين اجتماعي واساسنامه تامين اجتماعي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط.
3-تاييد برنامه و بودجه وگزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت تصويب شورايعالي تامين اجتماعي .
4-پيشنهاد و تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصويب شورايعالي.
5-بررسي در مورد بهره برداري وسرمايه گذاري از محل وجوه وذخاير سازمان وارائه پيشنهاد شورايعالي.
واحد حسابداري مسئوليت محاسبه حقوق و دستمزد كاركنان ،صدور چك بابت تعهدات قانوني،ثبت درآمدهاي شعبه ،ثبت صندوق كارگشايي و به طوركلي ثبت اسناد وارسال مانده حساب درآمد هر ده روز ومانده ساير حسابها درپايان دوره مالي يك ساله به مركز راداردكه به آنهامي پردازيم .
بانك تعهدات قانوني:
بيمه شدگاني كه حمايت هاي درماني(بيماري،بارداري،حوادث)،غرامت دستمزدايام بيماري،غرامت دستمزد ايام بارداري،پروتز،كمك ازدواج،هزينه كفن ودفن و...ومستمري بگيراني كه عيدي ميخواهند دريافت نمايندپس از مراجعه به واحدهاي مربوطه سند پرداخت كمكهاي قانوني را دريافت ميكنند و به واحد حسابداري مراجعه مي كنند.اين واحد نيز پس از كنترل اين سند از تكميل امضاءهاي آن اطمينان حاصل مي نمايد ومبلغ چك آنرا صادر ميكندورئيس حسابداري ورئيس شعبه يا معاون او آنرا امضاءمينمايند.وچك را به آنها تحويل ميدهندوسند اين پرداخت ها را به بانك تعهدات قانوني ثبت مي كنند.در پايان هر ماه پس از ثبتكارتهاي بانك مربوط به چكهاي پرداخت شده مغايرت گيري شده و گزارش پرداخت مربوط به آن اه گرفته شده و به اداره كل ارسال ميگردد. براي ثبت هزينه هاي فوق الذكر در ستون بدهكارو چك صادره (مبلغ سند)در بستانكار ثبت مي شود.
بانك درآمد: حق بيمه اي كه بيمه شدگان ماهيانه طي ليست به تامين اجتماعي پرداخت ميكنند از طريق بانك طي صورت حساب روزانه به شعبه ارسال مي گردد.اين كارت بانك ها در سيستم بانك درآمد ثبت مي شود.گزارش مغايرت در پايان هر ماه به مسئول ثبت اسناد مالي داده مي شود.برخي درآمدهاي بيمه به صورت چك مي باشد كه تا موقع وصول چك آنهارا به حساب چكهاي در جريان وصول مي بريم.
محاسبه حقوق ومزاياي كاركنان : حقوق كاركنان اين سازمان بر مبناي جدول حقوق نظام هماهنگ محاسبه مي شود.اين جدول 20گروه دارد .هر فرد وقتي ابتدا به صورت قراردادي در سازمان مشغول به كار مي شود مبناي حقوق او كمترين پايه حقوقي است كه پس ازدو سال اولين گروه شغلي به او تعلق مي گيرد كه اين گروه بستگي به مدرك تحصيلي و سابقه وپست سازماني هر فرد دارد.هر چهار سال هم يك گروه به گروه شغلي افراد اضافه ميشود.
گزارش کارآموزی حسابداری،سازمان بیمه تامین اجتماعی پروژه کاراموزی بیمه دانلود تحقیق گزارش كارآموزي حسابداري ،سازمان بيمه تامين اجتماعي

فهرست مطالب

فصل اول آشنايي با مكان كارآموزي 8
آشنايي اجمالي با سازمان اجتماعي 9
اداره كل تامين اجتماعي استان 12
تعهدات وحمايتهاي شعبه 13
تعهدات كوتاه مدت 13
تعهدات بلند مدت 14
چارت سازماني شعبه و اهم وظايف هر واحد 15
رئيس شعبه 16
معاونت 16
واحد درآمد 16
مشاوره 17
واحد امور بيمه شدگان 17
واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي 17
واحد بازرسي 17
واحد اجرائيات 17
واحد حسابداري 17
واحد امور اداري وخدمات 18
فصل دوم:ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته كارآموزي 19
بانك تعهدات قانوني 20
بانك درآمد 21
بانك كارگشايي 22
حقوق ودستمزد 23
محاسبه حقوق ومزاياي كاركنان 24
محاسبه و واكاوي در مزاياي كاركنان 25
كمك هزينه مسكن كاركنان 25
بهره وري 26
كارانه 30
كارانه موقت 34
نيم عشر اجرايي 36
كلياتي از مزايا 39
حق التضمين 39
هزينه اولاد 40
كمك هزينه عائله مند 40
اضافه كار 40
فوق العاده ايام تعطيل 40
حكم كارگزيني 41
كسورات حقوق ومزايا 42
ماليات 42
بيمه 42
جريمه غيبت 42
ثبت اسناد 45
فصل سوم:آزمون آموخته ها،پيشنهادات ونتايج 46
چگونگي پرداختها توسط واحد حسابداري 47
نرخ حق بيمه 50
ملاك محاسبه حق بيمه 50
محاسبه حق بيمه بيمه شدگان 51
تكاليف،حقوق وارتباط اداري كارفرمايان باسازمان تامين اجتماعي 51
مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پيمانكاران 52
ارتباط اداري فيمابين كارفرمايان وسازمان تامين اجتماعي 55
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد

تعداد مشاهده: 1518 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 47

حجم فایل:46 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: