فروشگاه ساز

گزارش کارآموزی سیستم حسابداری شهرداری منطقه 11

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد
این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی سیستم حسابداری شهرداری منطقه 11

اداره نمودن شهر بزرگ و پر جاذبه اي مانند تهران نيازمند مديريت بسيار قوي و برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت مي باشد اجراي هر يك از اين برنامه ها و ايجاد اشتغال و فرصت هاي برابر آموزشي، شغلي و ... براي شهروندان در سطح كلان شهري همچون تهران مستلزم صرف هزينه هايي هنگفت از جانب دولت است. دولت براي اينكه بتواند در كوتاهترين زمان ممكن به اهداف مورد نظر خود دست يابد بودجه پيش بيني شده براي اداره شهر را بين مناطق 22 گانه تهران تسهيم مي‌كند.اين تسهيم به تناسب جمعيت، مساحت، مراكز مهم اقتصادي - سياسي، ميانگين سني و ... صورت مي گيرد. به عنوان مثال در منطقه اي كه ميانگين سني كمتر (پايين تر) از مناطق ديگر است نياز به فضاهاي آموزشي، تفريحي محسوس تر است و با توجه به انيكه دولت خود را ملزم به تأمين نيازهاي شهروندان مي داند بنابراين بودجه اختصاص يافته به اين منطقه در بخش عمراني- آموزشي بيشتر از ساير مناطق خواهد بود. با توجه به اهميتي كه دولت براي انجام هر چه بهتر و دقيق تر امور شهري قائل است مسئوليت هاي خود را كه مربوط به اداره اين امور است به شهرداري ها كه جزء مؤسسات دولتي محسوب مي گردد واگذار نموده است لازم به يادآوري است.
با اين كه هر يك از مناطق 22 گانه تهران توسط شهرداري مختص به منطقه خود اداره مي شود اما كلاً زير مجموعه اي از سازمان شهرداري مركزي كل تهران محسوب مي شوند و از سياست گذاري هاي كلان، در سطح شهر و در نهايت كل كشور تبعيت مي‌كنند چنانچه ذكر شد هر ساله اعتبار خاصي براي هر منطقه تخصيص مي يابد كه اين اعتبار به تدريج و مرحله به مرحله در طي سال در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد. شهرداري ها نيز همچون ساير سازمانهاي دولتي ضمن ارائه گزارشات دوره اي در زمينه ميزان پيشبرد طرح هاي عمراني، پروژه هاي اقتصادي، سرمايه گذاري هاي شركت هاي تابعه (دولتي) و نحوه انجام امور محوله خود بايد اطلاعاتي راجع به نحوه استفاده از منابع مالي و اعتبارات تخصيص يافته خود را به طور مشروح طبقه بندي شده و در قالب گزارشات مالي كه توسط حسابداران تهيه و مورد تأييد حسابرسان است در اختيار دولت قرار دهد. اين اطلاعات ارزشمند مالي علاوه بر نظارت دولت بر امور بيت المال، دولت و مسئولين را در تصميم گيري ها، برنامه ريزي ها و سياست گذاريهاي آتي ياري مي‌كند. آنچنان كه ذكر شده تهيه اين اطلاعات مالي به عهده حسابداراني است كه در دايره حسابداري شهرداري ها، تحت نظر معاونت امور مالي به فعاليت مي پردازند. در اين گزارش سعي بر اين است كه كلياتي از مراحل و نحوه تنظيم اين اطلاعات مطرح گردد.
شرح وظايف اداره حسابداري: اما همانگونه كه در بالا اشاره شد رياست اداره حسابداري داراي پست 14 مي‌باشد و جانشين وي معاون حسابداري است كه داراي گريد 13 مديريت مي‌باشد و زير نظر رئيس حسابداري است و همچنين 4 واحد ديگر جزء زير مجموعه حسابداري مي باشد كه زير نظر رئيس حسابداري يا در زمان نبودن (مرخصي بودن) رئيس حسابداري، تحت نظر معاون حسابداري انجام وظيفه مي كنند.
1- متصدي دفاتر تشخيص حساب داري پست 12 مديريت كه مسئوليت متصدي دفاتر حساب جمع آوري كليه اسناد و پرداخت اعم از اسناد جاري و عمراني و ليستهاي حقوق پرسنلي و اسناد مربوط به واريزهاي درآمد شامل چكها و سفته‌هاي مؤديان مي باشد در واحد دفاتر يا به عبارتي حساب نگهداري 2 نفر كارمند با پستهاي مرتبة 10 و 9 زير نظر مسئول دفاتر تشخيص حساب انجام وظيفه مي كنند و كارهاي مربوط به ثبت دفاتر روزنامه و دفتر كل و تهيه تراز ماهانه در اين واحد انجام مي شود لازم به يادآوري است متصدي ليست حقوق داراي پست مرتبه 9 مي باشد كه مسئول پرداخت حقوق پرسنلي مي باشد و همچنين متصدي امور بانكي: با پست 8 كار تنظيم صورت مغايرت بانكي را انجام مي دهد و رابط بانك ميباشد و وظيفه اين شخص گرفتن صورتحساب از بانك و تهيه صورت مغايرت بانكي و پيگيري اقلام باز صورتحساب بانك و دفتر معين بانك مي باشد كه مي بايست صورت مغايرت بانكي همزمان با تهيه تراز آماده ارسال به اداره كل حسابرسي شهرداري تهران باشد متصدي صدور چك داراي پست 8 مي باشد كه با رسيدن اسناد و ليستهاي مربوط به پرداخت پس از رسيدگي و تأئيد مميز مالي نسبت به صدور چك اقدام مي نمايد. مسئول اعتبارات كه يك نفر كارمند هم زير نظر وي انجام وظيفه مي كنند كارهاي مربوط به تأمين اعتبار و تعهد اعتبار و تعيين بودجه اسناد بصورت تدوين بودجه، اصلاح بودجه و متمم بودجه توسط اين افراد انجام مي شود كه پس از تعهد اعتبار توسط حسابداري اسناد داراي اعتبار را به هزينة منظور مي كند لازم به يادآوري است كه پست مسئول اعتبارات داراي 11 مي باشد و كارمند (متصدي اعتبارات) داراي پست 8 مي باشد.
واحد سوم تداركات مي باشد كه مسئول تداركات باداشتن پست 11 مديريت نسبت به كارهاي تداركات انجام وظيفه مي كند و در تداركات 4 نفر مشغول فعاليت مي باشند 1- سه نفر كار پرداز مي باشند كه هر كدام داراي گريد6 الي 8 مي باشند كه كار خريد توسط، كارپردازان انجام ميشود و همچنين 2- متصدي تنظيم اسناد تداركات و ظيفه اش اين است كه پس از تهيه پيش فاكتور و درخواست تهيه كالاي مربوط به واحد مصرف كننده توسط كار پرداز نسبت به تكميل سند اقدام نمايد و پست اين شخص 6 دفتري مي باشد.
واحد چهارم: صاحب جمع اموال و ابناردار مي باشد كه دراراي پست 9 است و شرح وظايف وي اين است كه كليه اجناس و اموالي كه توسط كارپردازان جهت اداره خريداري مي شود را به دو صورت تقسيم مي كند: 1- اموال مصرفي كه داراي عمر زياد نيست و كالاي با دوام نمي باشد. 2- كالاهاي با دوام يا به عبارتي غير مصرفي مي باشند كه اينگونه اجناس و كالا را مي بايست بر روي تك شماره بر چسب اموال چسبانده و در دفاتر اموال به ثبت برسد و ورود و خروج يعني حواله هاي صادره از انبار مي بايست توسط صاحب جمع اموال كنترل شود و لازم است بدانيد نزد صاحب جمع اموال يك نفر با پست 8 بنام متصدي انبار يا انباردار مشغول فعاليت مي باشد و كليه موارد مورد اشاره در بالا توسط متصدي انبار به ثبت دفاتر انبار يا كاركرد اجناس مي رسد و با امضاء صاحب جمع اموال هم وارد انبار ميشود و هم حواله هاي خروج از انبار صادر ميشود. در مجموع كليه فعاليتهاي مربوط به اعتبارات و كارپردازان و صاحب جمع اموال و انبار دار مي بايست متصدي دفاتر حساب برسد تا موفق به گرفتن تراز ماهانه شود.
سيستم حسابداري : انجام دادن يك عمل و حتي خوداري از يك عمل مستلزم تصميم گيري و لازمه تصميم گيري درست، آگاهي است. براي آگاهي بايد اطلاعات موجود درباره موضوع تصميم را گرد آوري و اطلاعات مؤثر در تصميم را انتخاب كنيم و بر اساس اين اطلاعات، تصميمات مختلفي را كه نسبت به يك موضوع مي تواند گرفته شود تعيين و آثار هر يك را ارزيابي نماييم. در اين صورت، تصميمي كه در نهايت مي گيريم آگاهانه و معقول خواهد بود. بطوري كه گفته شده اداره كنندگان يك مؤسسه براي تصميم گيريهاي آگاهانه، برنامه ريزي و كنترل عمليات و انجام دادن فعاليتهاي جاري، نيازمند به اطلاعاتي از امور مؤسسه هستند. اشخاصي هم كه با يك مؤسسه معامله و داد و ستد دارند براي تنظيم روابط و معاملات خود اطلاعاتي را از آن مؤسسه مي خواهند. بطور كلي،‌ اطلاعات مالي مهمترين نوع اطلاعاتي است كه در تصميم گيري هاي اقتصادي مؤثر است، همچنين مهمترين نوع اطلاعاتي است كه تصميم گيرندگان مختلف نسبت به يك مؤسسه به آن احتياج دارند اگر اطلاعات مربوط به معاملات و عمليات مالي يك مؤسسه اعم از كوچك و بزرگ را فهرست كنيم بقدري مفصل و طويل خواهد شد كه هيچ فايده اي براي تصميم گيري هاي مختلف نخواهد داشت. بنابراين، لازم است كه اطلاعات مربوط به مؤسسات به نحوي فراهم شود كه براي تصميم گيريهاي مختلف مفيد و قابل استفاده و در انجام دادن كنترل و عمليات مؤثر باشد. سيستمي كه اطلاعات مالي موجود يك مؤسسه را گرد آوري و اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيري هاي مختلف فراهم مي سازد سيستم حسابداري ناميده مي شود. در دنياي امروز، هيچ مؤسسه اي را بدون استقرار يك سيستم حسابداري كارآمد، نمي توان به درستي اداره كرد.
مؤسساتي كه در جوامع مختلف وجود دارند از لحاظ شكل و اندازه متفاوتند و معاملات و عمليات مالي و فعاليتهاي گوناگون را در روال عادي كار خود انجام مي دهند. با اين حال، ضرورتهاي حسابداري در كلية مؤسسات يكسان است و همة مؤسسات به سيستمي با سه عملكرد عمده زير نياز دارند:
- عملكرد اطلاعاتي : مهمترين عملكرد يا وظيفه يك سيستم حسابداري عملكرد اطلاعاتي است و هر سيستم حسابداري بايد اطلاعات موجود در بارة معاملات، عمليات مالي و رويدادهاي داراي اثر مالي بر يك مؤسسه را گرد آ‌وري نمايد و بر حسب پول به عنوان مقياس مشترك اندازه گيري سنجيده، ثبت و در گروه هاي همگن طبقه بندي كند وبالاخره گزارشهايي را فراهم آورد كه تصميم گيرندگان مختلف در باره يك مؤسسه بتوانند بر مبناي آن آگاهانه تصميم بگيرند.
- عملكرد كنترلي : وظيفه يا عملكرد كنترلي يك سيستم حسابداري بر وظيفة اطلاعاتي آن متكي است و هر سيستم حسابداري بايد اطلاعات مناسبي را فرآهم آورد كه مديران مؤسسه را در برنامه ريزي و هدايت عمليات، نظارت و كنترل فعاليتها و امور ياري دهد و اموال و حقوق متعلق به يك مؤسسه را حفظ نمايد.
- عملكرد خدماتي : هر مؤسسه اي معمولاً افرادي را به خدمت مي گيرد و با اشخاص و مؤسسات مختلفي داد و ستد و سرو كار دارد. اين جريان، تعهدات و مطالباتي را براي مؤسسه ايجاد مي‌كند. تنظيم روابط مؤسسه با ديگران، دادن اطلاع صحيح به آنان، ايفاي تعهدات در سررسيد و وصول به موقع مطالبات، عملكرد خدماتي يك سيستم حسابداري را تشكيل مي‌دهد. وظايف يا عملكردهاي مشترك فوق موجب شده است كه شالوده سيستم هاي حسابداري در كليه مؤسسات فارغ از نوع و اندازه آنها يكسان باشد.
- عوامل سيستم حسابداري : سيستم حسابداري مانند هر سيستم ديگري از مجموعه عوامل وابسته اي تشكيل مي شود كه نظام ارتباطي مشخصي دارند.
ورودي سيستم حسابداري : ورودي يك سيستم حسابداري، اطلاعات مربوط به معاملات، عمليات مالي و رويدادهاي داراي اثر مالي بر يك مؤسسه است كه به اختصار وروديها يا داده ها ناميده مي شوند.
خروجي يا محصول سيستم حسابداري : محصول هر سيستم حسابداري، اطلاعات متعدد و متنوعي در شكلها و قالبهاي گوناگون است كه اصطلاحاً گزارشهاي حسابداري ناميده مي شود. گزارشهاي حسابداري را مي توان به دو گروه عمده زير تقسيم كرد. 1- گزارشهاي درون سازماني 2. گزارشهاي برون سازماني.
پروژه کار آموزی سیستم حسابداری شهرداری منطقه ای در تهران گزارش کارآموزی سیستم حسابداری شهرداری منطقه 11 كارآموزي نگرشي بر سيستم حسابداري شهرداري منطقه 11

فهرست مطالب

1- فصل اول
1-1مقدمه 1
2- فصل دوم
1-2- تاريخچه شهرداري 3
2-2- تاريخچه منطقه 1 15
3-2- قواعد كليه 5
4-2-وظايف شهرداري 7
5-2-نمودار سازماني شهرداري 13
6-2- شرح وظايف شهرداري و معاونين شهردار 14
7-2- نحوه انتخاب شهردار و معاونين شهردار 15
8-2- مقررات استخدامي شهرداري 17
9-2- مقررات جزائي 17
10-2- تعداد پرسنل شهرداري منطقه 11 18
11-2- فعاليت هاي جاري شهرداري 19
12-2- اهداف و فعاليت هاي آتي 20
مساحت منطقه 11 20
محدوده جغرافيايي منطقه 11 21
ميادين منطقه 21
مناطق همجوار 21
جمعيت ساكن درمنطقه 21
تعداد نواحي 22
تعداد محله 22
ميانگين سني جمعيت منطقه 22
تعداد خانوار 22
رشد جمعيت 23
ميزان با سوادي و بي سوادي جمعيت 23
3- فصل سوم
1-3- شرح وظايف معاونت مالي و اداري شهرداري 24
2-3- نمودار سازماني معاون مالي و اداري شهرداري 25
3-3- شرح وظايف اداره حسابداري 26
4-3- نمودار سازماني اداره حسابداري شهرداري 29
5-3- سيستم حسابداري 30
6-3- عملكرد اطلاعاتي 31
7-3- عملكرد كنترلي 31
8-3- عملكرد خدماتي 32
9-3- عوامل سيستم حسابداري 32
10-3- طرز كار سيستم حسابداري 34
11-3- ورودي سيستم حسابداري 35
12-3- پردازش اطلاعات 37
13-3- خروجي يا محصول سيستم حسابداري 42
14-3- استفاده كنندگان از اطلاعات مالي 44
15-3- استفاده كنندگان برون سازماني 45
16-3- ساير استفاده كنندگان 49
17-3- استفاده كنندگان درون سازماني 52
18-3- نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداري تعهدي و ارزش نقدي 53
19-3- ثبت هاي هزينه، انبار و اموال 54
20-3- ثبت هاي مربوط به پروژه ها، سرمايه گذاري ها و مشاركت 56
21-3- ثبت هاي درآمد با توضيحات 57
22-3- نگرشي بر سيستم حسابداري كامپيوتري شهرداري 66
منوي اصلي وزير مجموعه ها 67
مشاهده دستور دريافت 67
مشاهده سند بهادار 72
تنظيم سند 73
حدف سند 75
دريافت اسناد از درآمد 77
استرداد اسناد به مؤدي 78
فصل چهارم
1-4- شرح فعاليت هاي كارآموز 80
طبقه بندي حسابها 83
حسابهاي معين 102
گروه و حسابهاي تفضيلي 106
حسابهاي تفضيلي درآمدي 111
حسابهاي تفضيلي هزينه اي 115
عنوان گروه هاي اصلي و فرعي (طبقه حساب) 118
ترازنامه 119
نتايج عملكرد (صورت درآمد و هزينه) 120
حسابهاي آماري و ترازنامه افتتاحيه و اختتاميه 121
پيوست و ضمائم
منابع و مآخذ
اداره آموزش شهرداري
دايره انفورماتيك
روابط عمومي شهرداري
كتاب مجموع قوانين و مقررات شهرداري تدوين جهانگير منصوره
مجله همگامان، نشريه
مباني و اصول حسابداري،انتشارات سازمان حسابرسي
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد

تعداد مشاهده: 1134 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 74

حجم فایل:810 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: