فروشگاه ساز

گزارش کارآموزی حسابداری،نحوه پرداخت وام به پرسنل

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد
این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری،نحوه پرداخت وام به پرسنل

امروزه در اکثر سازمانها و شرکت هاي دولتي و غير دولتي براي رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدينگي آنها، ايجاد انگيزه کاري و حفظ نيروي کارآمد و جذب نيروهاي متخصص تسهيلاتي مانند وام براي آنها در نظر مي گيرند که هر شخص با توجه به نياز خود نسبت به اخذ آن که انواع مختلفي در هر سازمان و شرکت دولتي و غير دولتي دارد اقدام مي نمايد که شامل وام خريد و احداث مسکن، وام خودرو، وام تلفن همراه، وام ازدواج و وديعه مسکن، وام رفاه، وام ليزينگ خودرو و وام ازدواج مي باشد که هر يک از اين نوع وام ها شرايط خاص و مدارک و مستندات مربوط و ميزان حداقل و حداکثر مبلغ و مدت زمان پرداخت و ساير شرايط را دارا مي باشد. البته شايان ذکر است که نحوه استرداد هر يک از انواع وامها به کارمندان، به ميزان مبلغ دريافتي آنها از سازمان يا شرکت بستگي دارد يعني بايد 3/1 جمع حقوق و مزايا قبل از کسورات براي کارمند باقي بماند. براي روشن شدن اين مطلب وام مسکن که 000/ 000/ 30 ريال است اگر فرد وام مسکن درخواست کند بهره وام را اول حساب ميکنند که 000/ 050/ 3 ريال ميشود (هر قسط آن هم 000/ 550 ريال (1+مدت) × نرخ ×اصل وام تقسيم بر 400/2 و اگر پرداختي بعد از کسورات 000/500/1 ريال باشد ميزان هر قسط از ميزان مبلغ پرداختي بعد از کسورات 000/500/1 ريال باشد ميزان هر قسط از ميزان مبلغ پرداختي بعد از کسورات کمتر ميشود که مبلغ ان 000/950 ريال است در صورتي که اگر جمع حقوق و مزايا قبل از کسورات را در 3 تقسيم کنيم مبلغ آن ميشود 333/833.
ملاحظه ميشود که فرد توانايي پرداخت وام را دارد ولي اگر اين ميزان بيشتر شود به جاي اينکه به فرد 000/000/30 ريال وام بدهند مبلغ کمتري وام به وي مي دهند به ميزاني که بعد از محاسبات مربوطه 3/1 حقوق فرد باقي بماند و اين مورد در تمامي وامها صدق مي کند به غير از وام رفاه به علت اينکه مبلغ وام رفاه (000/000/4ريال) مبلغ ناچيزي در سازمان محسوب ميشود و داراي اين شرايط نمي باشد. وام رفاه وامي است که به دفعات مکرر بنا به درخواست کارمند و در صورتي که وام قبلي اش را کاملاً تصيفه کرده باشد ارائه ميشود ولي در مورد وامهاي ديگر به اين صورت نيست يعني فقط يک بار به کارمند داده ميشود و به علت سقف ريالي بالا حتماً بايد فرد کارمند ضامن داشته باشد نکات ديگري که وامهاي با سقف ريالي بالا دارند اين است که در مورد وام مسکن و وام مسکن ازدواج فردي که مسکن ندارد حق استفاده از اين وام را دارد حتي اگر در خانه سازماني سکونت داشته باشد بايد تعهد دهد که خانه سازماني را بعد از خانه دار شدن تحويل و در وام مسکن ازدواج فردي که قصد ازدواج دارد وام به آن تعلق مي گيرد و يا در وام ازدواج هم همين طور فردي که قصد ازدواج دارد و ازدواج اولش است يعني به فردي که در شرف ازدواج دوم است وام ازدواج و حتي وام وديعه مسکن ازدواج تعلق نمي‌گيرد نکته اي که حائز اهميت است اين است که وام ازدواج به زن و شوهري که هر دوي آنها در سازمان کارمند هستند به هر دوي آنها وام تعلق مي گيرد اما وام وديعه مسکن ازدواج و وام خودرو و وام مسکن و وام ليزينگ فقط به يک نفر آنها تعلق مي گيرد.
در مورد ثبت وام‌هاي مذکور سازمان اتکا، از سيستم همکاران سيستم استفاده مي‌کند و مانند همه سازمانهاي ديگر حساب کل، معين و تفضيلي در سند حسابداري استفاده مي‌کند و به دليل اينکه شرکتهاي روغن و شرکت مزرعه نمونه و شرکت نساجي فخر و شرکت فروشگاهها که از شرکتهاي تابعه سازمان مي باشند سازمان در ثبت هاي مربوطه از حساب في ما بين استفاده مي کند .
دايره وام: انجام امور مربوط به پرداخت وام به پرسنل و دريافت تصميمات مربوط به وام پي گيري و دريافت کسورات مربوط به اقساط وام و همچنين صدور سند حسابداري و در نهايت ثبت و نگهداري حساب اشخاص وام گيرنده تا تسويه حساب نهايي.
وظايف دايره وام : 1-انجام کليه اقدامات و کنترل هاي لازم در جهت پرداخت وام کارکنان سازمان.
2- انجام امور مربوط به بيمه کردن وامهاي پرداختي به کارکنان سازمان.
3- کنترل و پيگيري امور مربوط به کسر منظم اقساط وام پرداختي به کارکنان سازمان.
4- صدور کليه اسناد مربوط به وام هاي پرداختي به کارکنان سازمان و کسورات فايل وزارت و فايل داخلي .
5- پيگيري امور مربوط به اخذ وجوه اقساط وامهاي فايل وزارت از ذي حسابي وزارت و همچنين تفکيک و ارسال ليست کسورات به مبادي ذيربط.
6- حفظ و نگهداري اسناد تضميني حسابداري مرکز.
7- انجام ساير اموري که از سوي مدير حسابداري مرکز ابلاغ مي گردد .
اعتبار لازم جهت اجرا از محل منابع مالي هر يک از رده ها تامين خواهد گرديد و پرداخت وام مسکن بصورت غير متمرکز بوده و در سطح مناطق، کارخانه جات، معاونت هاي دامداري، کشاورزي و اجرايي با مجوز بالاترين مقام مربوطه از محل اعتبارات داخلي در سطح ستاد از سوي معاونت هاي مالي سازمان صورت خواهد پذيرفت. پرداخت وام مسکن از محل بازگشت اقساط به پرسنل متقاضي مجاز ميباشد. معاونت مالي سازمان، سيستم مناسب براي پرداخت و باز پرداخت اقساط اين وام را در سطح سازمان تهيه خواهد نمود وپرداخت وام صرفاً جهت احداث و تکميل يا خريد مسکن پرسنل که شخصاً مبادرت به ساخت يا خريد نموده و يا در پروژه هاي احداثي سازمان شرکت نموده اند مجاز ميباشد و وام مسکن در طول خدمت پرسنل يکبار قابل پرداخت خواهد بود. اما کارکنانيکه قبلاً وام مسکن دريافت نموده اند، چنانچه مجدداً حائز شرايط دريافت وام (به ميزان بيش از وام اوليه) شناخته شوند، صرف نظر از اينکه چه مقدار از وام را باز پرداخت نموده اند. عيناً مبلغ وام پرداختي اوليه از مبلغ وام تصويبي جديد کسر و ماب التفاوت به مشاراليه پرداخت خواهد شد در ضمن کارکنانيکه وام مسکن دريافت مي نمايد حق درخواست منزل سازماني را ندارند و کسانيکه در منازل سازماني ساکن هستند در صورت دريافت وام و تامين مسکن، مي بايست متعهد گردند که منازل سازماني را در زمان مشخص تخليه نمايند و چنانچه هر يک از کارکنان شاغل در شهر تهران تصميم به خريد منزل يا ساخت زميني در شهرستان را داشته باشند، در صورت تقاضاي وام و حصول اطمينان از اينکه مشاراليه در شرف انتقال به يکي از مناطق کارخانه جات، يا مجتمع هاي دامداري و کشاورزي در شهرستان بوده و با دريافت وام مشکل مسکن وي مرتفع ميگردد، موضوع مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت و همچنين کارکنانيکه قبلاً از وام وديعه مسکن در سطح سازمان بهره مند شده اند، حق استفاده از وام مسکن و احداث يا تکميل و خريد را نخواهد داشت. حداکثر وام قابل پرداخت به پرسنل مبلغ 000/000/10 ريال خواهد بود. در شرايط استثنايي و به منظور جذب و نگهداري پرسنل کارآمد و متخصصان خاص مبلغ با تصويب مدير عامل سازمان تا دو برابر قابل افزايش خواهد بود در ضمن وامهاي پرداختي با هزينه دريافت کننده وام، بيمه خواهد گرديد و هزينه فوق از جمع اقساط برگشتي اخذ خواهد شد.
مقررات کلي وام : وام مذکور در ستاد سازمان پس از گزارش موضوع از يگان خدمتي متقاضي دريافت وام و بررسي و تاييد مدارک ارائه شده در مديريت خدمات کارکنان اين معاونت به جهت پرداخت به معاونت مالي سازمان منعکس ميگردد و معاونت مالي نيز پس از اخذ تضمين هاي کافي و معتبر، نسبت به پرداخت وام به واجدين شرايط اقدام و متعاقباً گزارش امر را جهت کسر اقساط از حقوق وام گيرنده، به مديريت کارگزيني اين معاونت اعلام مي نمايد. در مناطق فروشگاهي و معاونت هاي اجرايي سازمان نيز، پس از بررسي و تاييد مدارک ارائه شده، بوسيله مسئولين اداري رده ها و صدور دستور پرداخت وام از سوي مدير رده مربوطه مسئول مالي متبوع پس از اخذ تضمين هاي معتبر و کافي نسبت به پرداخت وام اقدام خواهد نمود. ضمناً واحدهاي پرداخت کننده مکلف به کسر اقساط وام بوده و لازم است بر حسب نوع وضعيت استخدامي وام گيرندگان در اين مورد اقدام نمايند. بدين ترتيب که در مورد کارکنان غير رسمي که از محل عوايد داخلي يگان خود حقوق دريافت مي نمايد، راساً نسبت به کسر اقساط وام اقدام و درمورد کارکنان رسمي مراتب را به مديريت کار گزيني اين معاونت منعکس مي نمايد. ضمناً واحدها مکلفند صرفاً در پايان هر سه ماه گزارش عملکرد خود را در رابطه با پرداخت وام ازدواج و وام وديعه مسکن ازدواج به شرح جدول (شماره 1) به اين معاونت ارسال نمايند.
گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل دانلود گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل دانلود پروژه کار آموزي نحوه پرداخت وام به کارمندان رشته حسابداري گزارش کارآموزي نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و چگونگي اعمال حساب آنها

فهرست مطالب

چکيده 1
فصل اول
تاريخچه فعاليت سازمان اتکاء 6
معاونت مالي 6
مديريت حسابداري مرکز 6
فعاليت اصلي مديريت حسابداري مرکز 6
مبناي تهيه صورتهاي مالي 8
موجودي جنسي 8
داراي ثابت مشهود 8
محصولات توليدي 8
چارت سازماني 10
فصل دوم
دايره وام 13
وظايف دايره وام 13
سيکل پرداخت وام در سازمان اتکا 13
شرايط عمومي براي کليه وامها 14
مراحل ثبت حسابداري وامها (عمومي) 15
فصل سوم
نحوه پرداخت وام خريد و احداث مسکن 17
مقررات کلي وام 17
شرايط وام گيرندگان 19
مدت باز پرداخت وام 19
روش اجرا 21
سند حسابداري
نحوه پرداخت وام خودرو 26
اهداف وام خودرو 26
منظور از وام خودرو 28
مقررات کلي وام خودرو 30
ارزيابي و نظارت 32
شرايط وام گيرنده 32
سند حسابداري
نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ويژه) 35
علت پرداخت وام تلفن همراه 35
مقررات کلي وام تلفن همراه 35
شرايط وام گيرندگان 37
سند حسابداري
نحوه پرداخت وام رفاه 40
چگونگي پرداخت 40
مقررات کلي وام رفاه 41
شرايط وام گيرنده 42
سند حسابداري
مقررات کلي وام وديعه مسکن ازدواج 44
شرايط وام گيرندگان 46
سند حسابداري
نحوه پرداخت وام مسکن ازدواج 48
مقررات کلي وام 48
شرايط وام گيرنده 49
سند حسابداري
مدارک لازم 49
نحوه پرداخت وام ليزيپنگ خودرو 50
شرايط اختصاصي وام ليزينگ 50
سند حسابداري
منابع و مآخذ 60
پيوستها
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد

تعداد مشاهده: 522 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 69

حجم فایل:108 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: