فروشگاه ساز

گزارش کارآموزی حسابداری،مرکز مخابرات استان

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد
این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری،مرکز مخابرات استان

این پروژه سعی براین است که هنر جویان عزیز با مطالعه آن بتوانند با مخابرات استان و نحوه عملیات حسابداری آن و همچنین وظایف قسمت های مختلف مالی این شرکت اشنا شوند. مقصود از مخابرات، انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله سیم یا بی سیم ویا نور ویا هر رویه الکترو مغناطیسی می باشد.
وزارت پست و تلگراف و تلفن یکی از سازمانها ی بسیارگسترده خدماتی ، فنی و تحقیقاتی و تولیدی دولت ایران است که از ادغام وزارت پست ،وزارت تلگراف و شرکت تلفن ایران به وجودامده است. این وزارتخانه با بهره گیری از نیروی دست و اندیشه هزار متخصص، کارشناس ، مهندس ، کارمند و کارگر با استفاده از دستگاه های پیچیده مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی، وظایف بسیار مهم و حساسی را در قالب سازمان و تشکیلات منظم ، در جهت رسیدن به هدف های کمی و کیفی بر عهده دارد. وزارت تلگراف در سال 1255 خورشیدی تاسیس شد ونخستین وزیر آن علی قلی خان هدایت ملقب به مخبر الدوله بود و وزارت پست در زمان نا صر الدین شاه به سال 1258 خورشیدی تاسیس و مسئولیت آن به امین الملک سپرده شد . سی یال بعد در سال 1288 وزارت پست با وزارت تلگراف یکی شد. شرکت تلفن ایران در سال 1284 خورشیدی تاسیس شد و تا سال 1308 با سرمایه و مدیریت شرکت خصوصی اداره می شد و وزارت فواید عامد بر آن نظارت داشت . در این سال امور تلفن به موجب تصویب نامه هیات وزیران به وزارت پست وتلگراف وا گذار شد و وزارت پست وتلگراف و تلفن تا سیس شد . پس از تشکیل وزارت پست و تلگراف و تلفن و توجه بیشتر به امور ارتباطات ، مراکز پستی و تلگرافی به تدریج افزایش یافت .
صورت های مالی اساسی که جهت تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی تهیه می شوند مکمل یکدیگر بوده و تهیه و ارائه ان در پایان هر دوره مالی به مراجع ذیصلاح لازم و ضروری می باشد .که این صورت ها باید براساس قوانین مالیاتی ،محاسباتی،تجاری،بودجهو سایر قوانین موضوعه مربوطه و اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای حسابرسی تهیه گردد.
نکته1 : در اجرای تحقق اصل افشای کامل، همراه با صورت های مالی اساسی یادداشت هایی ارائه خواهد شد که این یادداشت ها جزءمکمل و لاینفک صورت های مالی فوق الذکر می باشد .
نکته 2: سال مالی شرکت از فروردین ماه هر سال شروع و تا اخراسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که شروع ان از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت خواهد بود.
نکته 3: کلیه دفاتر شرکت در پایان اسفند ماه بسته وحساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت حداکثرسه ماه پس از پایان سال مالی باید از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل در اختیار بازرس(حسابرس)گذارده شود.
رويه های واحد خزانه داری : الف- تامين نقدينگی حساب قابل برداشت :
1- انتقال مانده بانكی تمركز وجوه درامدی مخابرات به حساب خزانه داری طی درخواست ارسالی در ابتدای هفته .
2- پس از انتقال و دريافت فيش از بانك صدور سند جابه جايی نقدينگی به حساب خزانه داری و تهيه جدول تسهيم نقدينگی و تهيه درخواست وجه حق السهم مخابرات فارس از خزانه داری.
3- پی گيری در خزانه داری وبانك ها جهت واريز حق السهم مخابرات فارس به حساب قابل برداشت (90005 شعبه مخابرات شيراز)
4- صدور سند واريز به حساب قابل برداشت و اعلام موجودی نقدينگی به رييس اداره پرداخت ها.
ب- تامين نقدينگی تكميل تنخواه استرداد سپرده ها .
1- كنترل نقدينگی حساب تنخواه استرداد سپردهها.
2- تهيه ليست پرداخت سپرده حسن انجام كار و سپرده انجام تعهدات به اشخاص و درخواست تكميل تنخواه استرداد سپرده از خزانه داری.
3- پی گيری در خزانه داری و بانك جهت واريز به حساب 90012 و صدور سند تكميل تنخواه استرداد سپرده ها .
4- بررسی اسناد و مدارك آزاد سازی سپرده ها و كنترل مفاصا حساب بيمه و دارايی و استعلام بروز از تمركز حسابها .
ج- عمليات پرداخت نقدينگی.
1- اخذ دستور پرداخت از رئيس اداره و اعلام شماره چك جهت حواله مميزی و فرم استعلام مطالبات و سپرده ها و كسورات دولتی .
2- صدور سند حواله های مميزی قابل پرداخت توسط واحد ها حسابداری انبار و سرمايه ای و هزينه جاری و همچنين صدور سند استرداد سپرده ها و مطالبات و كسورات دولتی توسط واحد خزانه داری.
3- صدور چك بر روی اسناد حسابداری بر اساس ارقام سند و دستور پرداخت رييس اداره .
4- انجام پرفراز و تأييدیه بانكی چك و كنترل نهايی توسط ناظر و مسئول خزانه داری.
5- اخذ امضا چك و ثبت تأييديه بانكی در دبيرخانه .
6- تحويل چك به اشخاص يا نماينده اشخاص پس از كنترل مدارك تحويل گيرنده چك و انجام مهر پرداخت بر روی چك و اخذ رسيد از دريافت كننده.
7- تكميل حواله بانكی و يا فيش واريز به حساب بانك بر اساس شرح چك صادر شده و انتقال به بانك جهت واريز به حساب .
8- بايگانی رسيد حواله و فيش های واريزی به حساب بانك.
9- تحويل سند های حسابداری به بايگانی.
یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی : یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی قسمت مهم از یک سیستم گزارشگری مالی را تشکیل می دهند و تنها راه عملی جهت توصیف کامل برخی از رویدادها در دوره مالی مورد نظر می باشد ،هدف از تنظیم و ارائه یادداشت های همراه افشای اطلاعات با اهمیتی می باشد که در متن صورت های مالی وجود نداشته و نمی توان ان اطلاعات را از طریق صورت های مالی اساسی بطور مناسب نشان داد. به بیان دیگر اطلاعاتی باید از طریق یادداشت های همراه افشاءگردد که ارائه آن ها از لحاظ تحقق اصل افشای کامل ضروری باشد که این یادداشت ها نباید با ارقام و اطلاعات موجود در متن صورت های مالی در تضاد یا مغایر ویا تکرار آن ها باشد . بطور کلی شرایط و محدودیت های حاکم بر اقلام منعکس شده در صورت های مالی و مقادیر کلی وجزئیاتی که ارائه وافشای آن ها از طریق انعکاس در صورت های مالی مقدور نمی باشد و سایر اطلاعات مالی که معیارهای لازم برای شناخت و انعکاس در متن صورت های مالی را نداشته باشد ایجاب می نماید یادداشت هایی همراه صورت های مالی تهیه و ارائه گردد.
تائیدیه مدیران شرکت : یکی از اهم وظایف مدیران یک موسسه در ارتباط با رسیدگی به صورت های مالی هر دوره مالی ارائه گزارش از عملیات مالی طی دوره به سازمان حسابرسی تحت عنوان تائیدیه مدیران می باشد در واقع تائیدیه مدیران پاسخی به سوالات کتبی سازمان حسابرسی میباشد که همزمان با تهیه و ارائه صورت های مالی اساسی در پایان مهلت قانونی تهیه و ارائه خواهد شد .
تائیدیه مدیران گزارشی است از وضعیت عملکرد مالی طی دوره وتائیدی بر صحت اقلام و ارقام مندرج در صورت های مالی و احتمالا افشاءوقایعی که در صورت های مالی و یادداشت های پیوست بطور مبسوط بیان نگردیده ذیلا به طور نمونه مواردی که لازم است در پاسخ به سوالات سازمان حسابرسی گزارش و ارائه گردد بیان خواهد شد .
1- کلیه دارائیها اعم از منقول و غیر منقول که به سایر سازمانها و ارگانها واگذار گردیده تائید و اعلام گردد .
2- رویه های حسابداری مورد استفاده بطور خلاصه بیان و چنانچه تغییراتی با سنوات قبل داشته باشد توضیح داده می شود .
3- دارایی ثابتی که در طی دوره مورد استفاده قرار نگرفته تایید و اعلام گردد .
4- روش های مورد استفاده در تعیین بهای تمام شده موجودی کالا افشاء و چنانچه با دوره های قبل تغییراتی داشته تائید و اعلام گردد .
5- از کلیه حسابهای بانکی شرکت در طی دوره مالی اعم از فعال و راکد و حسابهای مسدود شده لیست تهیه و ارائه گردد.
6- بدهی مالیات دوره و مالیات های پرداخت شده و یا نشده دوره های قبل طی گزارش ارائه گردد .
7- کلیه دارائیها که تحت پوشش بیمه قرار داشته یا نداشته گزارش گردد.
8- کلیه صورت جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی که در دفتر صورت جلسات شرکت ثبت شده ارائه گردد .
9- اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مشخصات کامل و حقوق و مزایای دریافتی طی دوره طی جدولی تهیه و ارائه گردد.
10- احتیاجات نقدی اتی برای تامین فعالیت های مالی ارائه گردد.
11- چنانچه عدم رعایت قوانین و مقررات جایی در طی دوره مالی وجود داشته باشد گزارش و ارائه در اخر این تأییدیه مدیران همراه صورت های مالی براي تصويب تسليم مجمع عمومي خواهد شد تصويب ترازنامه شركت از طرف مجمع عمومي سند مفاصا حساب هيأت مديره محسوب مي‌شود.
کلام آخری که می توان برای حسابداری شرکت مخابرات بگوییم این است که شرکت مخابرات تمامی استاندارد های حسابداری را رعایت می نماید و مطابق چرخه حسابداری در مؤسسات خدماتی عمل می کند و صورت های مالی تهیه شده شرکت برای استفاده مجمع عمومی صاحبان سهام به شرکت مخابرات تهران منتقل می شود .
گزارش کارورزی حسابداری گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس دانلودگزارش کارآموزی حسابداری کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ امور مالی کارآموزی حسابداری در مرکز مخابرات استان كارآموزي حسابداري مركز مخابرات استان

فهرست مطالب

پيشگفتار 1
مقدمه 2
فصل اول( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )
بخش اول :کلیات 4
تعریف مخابرات 5
تاریخچه مخابرات ایران 5
تشکیلا ت کنونی 6
تاریخچه مخابرات در استان فارس 7
نوع شرکت 8
شخصیت حقوقی 8
مدت شرکت 8
موضوع فعالیت های شرکت 8
اساسنامه شرکت 8
استفاده کنندگان صورت های مالی 9
وضعیت اشتغال شرکت 9
ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع 10
ارکان شرکت 10
مجمع عمومی شرکت 10
زمان تشکیل مجمع عمومی عادی 11
زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 11
وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي 12
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده 13
هیات مدیره شرکت 13
نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره 13
وظايف و اختيارات هيأت مديره 14
وظايف و اختيارات رئيس هيأت مديره و مديرعامل 15
بازرسان(حسابرس) 15
وظايف بازرسان 16
گزارش حسابرسان 16
هدف ها و راه بردهای شرکت 17
اهداف سال مورد گزارش 18
ذخایر شرکت 19
تغییر روش استهلاک 20
نرخ استهلاک گیری دارایی ها 21
صورت های مالی اسا سی 22
عناصر تشکیل دهنده صورت حساب سود وزیان 25
یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی 29
بخش دوم :آشنایی با وظایف بخش های مالی شرکت 44
قسمتهای مختلف حسابداری شرکت مخابرات 45
وظایف و مسئولیتها 46
وظايف انباردار 49
واحد هزینه های سرمایه ای 50
رويه های واحد خزانه داری 50
چارت رويه های واحد خزانه و پرداخت 53
واحد هزینه های جاری 54
حقوق و فوق العاده ها 55
مزایای متفرقه حقوق و دستمزد 56
واحد دارايي ها 60
واحد ترازنامه 61
واحد بايگاني 62
واحد خسارت 62
واحد اصلاح و نگهداری حسابها 62
معین حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری 65
واحدبودجه 67
فصل دوم( عملیات حسابداری شرکت )
حسابداری شرکت71
اداره در یافت ها 72
ثبت نام تلفن 72
دائری تلفن 72
استرداد وجوه تلفن 72
تها تر کردن تلفن 73
تبدیل تلفن ویژه به عادی 73
صدوری ( لیست درامد) 73
وصولی مشترکین مراکز کم ظرفیت 74
وصولی مشترکین شیراز 74
در آمد های شرکت 75
درآمد های اختصاصی 75
اداره پرداخت ها 77
واحد انبار ها 77
انواع انبارها 77
واحد سرمایه ای 80
واحد جاری 82
ثبت پرداخت سپرده ها و کسورات طرح های جاری و سرمایه ای 82
طرح های جاری 84
سایرهزینه های شرکت 85
اداره تمرکز حسابها 85
خروج دارایی ثابت از جریان استفاده 86
سرقت دارایی 89
ضمانتنامه ها 89
ضبط ضمانتنامه 90
پیش پرداخت 91
حسابهای شهرستان 91
تائیدیه مدیران شرکت 98
فصل سوم(نتايج و پيشنهادات)
خلاصه و نتیجه گیری 101
کلام آخر 103
انتقادات و پیشنهادات 104
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد

تعداد مشاهده: 1072 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 97

حجم فایل:167 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: