فروشگاه ساز

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک رفاه

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد
این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک رفاه

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک رفاه : حسابرسي عبارت از بررسي مستقل مدارك حسابداري است. حسابرس مداركي را كه گزارش‌هاي حسابداري براساس آنها تهيه شده‌است بررسي و نظر خود را درباره قابل اعتمادبودن ومطلوب‌بودن آنها ارائه مي‌كند. يكي از عوامل مهم قابل« اعتمادبودن و مطلوب‌بودن» و رعايت اصول پذيرفته‌شده حسابداري مي‌باشد. حسابرسي معمولاً براي يك دوره يك ساله مالي انجام مي‌شود.
حسابرسي صورت مالي: در اين نوع حسابرسي معمولاً ترازنامه، صورت مالي، سود و زيان – سود(زيان) انباشته و گردش وجوه نقد مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و هدف تعيين مطابقت نحوه تهيه صورتهاي مالي با اصول و گردش وجوه نقد مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و هدف تعيين مطابقت نحوه تهيه صورتهاي مالي با اصول پذيرفته‌شده حسابداري مي‌باشد.
حسابرسي رعايت: نمونه شناخته‌شده اين نوع حسابرسي رسيدگي اظهارنامه مالياتي توسط مميزان ادارة دارائي است اين حسابرسي بمنظور تعيين مطابقت داشتن يا نداشتن اظهارنامه مالياتي با قوانين مالياتي و مقررات اداره دارائي است.
حسابرسي عملياتي: عبارتست از بررسي قسمتهاي خاص از سازمان بمنظور سنجش نحوه عمل آنها.
حسابداري دولتي: مجموعه فعاليتهاي مربوط به تجزيه و تحليل، ثبت و تلخيص، گزارش‌نويسي و تفسير نتايج حاصله از معاملات مالي مؤسسات ادارات دولتي مي‌باشد كه با توجه به قوانين و مقررات مالي دولت انجام مي‌شود.
اصول كلي حسابداري دولتي: سيستم حسابداري دولتي و خصوصي با توجه به بعضي از خصوصيات مؤسسات دولتي از جمله قدرت اخذ ماليات و عوارض نامحدودبودن عمر دولت، قدرت اخذ وام بيشتر در رعايت قوانين و مقررات و عليرغم از اكثر اصول حسابداري بازرگاني با يكديگر تفاوت دارند.
تهيه و تنظيم بودجه در بانك: در شركتها و مؤسسات بزرگ شغل مسئول بودجه بسيار حساس و از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد در بانك رفاه رئيس حسابداري شخصاً مسئوليت امور بودجه را بعهده دارد و يا اينكه مسئول بودجه مستقيماً زير نظر او انجام وظيفه مي‌نمايد. دلايل اينكه بودجه‌ريزي توسط مسئول حسابداري انجام مي‌گردد آن است كه رئيس حسابداري از مسئوليتهاي عملياتي بركنار بوده و از جهت‌گيريها و هواداري خاص ديگر واحدها به دور مي‌باشد و با توجه به اطلاعات و عملكرد گستردةمالي بانك، مسئول حسابداري از موقعيت بالايي برخوردار بوده و از اين نظر همآهنگي فعاليت ساير واحدها را در اختيار خواهد داشت و همچنين مسئول حسابداري براي جمع‌آوري و تلخيص و تسليم گزارشهاي بودجه براي مديريت عامل بانك، نسبت به ساير مديران از موقعيت خوبي برخودار است.
حسابداري مالي: اطلاعات حسابداري مالي اساساً به قصد استفاده اشخاص برون سازمان يعني سرمايه‌گذاران، فراهم‌كنندگان تسهيلات مالي، نهادها و ارگانهاي دولتي و سايرين تهيه و ارائه مي‌شود. اين اطلاعات شامل گزارش نتايج عمليات واحد انتفاعي براي يك دوره زماني معين گزارش وضعيت مالي در يك مقطع زماني معين و گزارش جريانهاي ورود و خروج وجه نقد براي دوره مالي فراهم مي‌گردد. سيستم حسابداري مالي بايد بگونه‌اي سازماندهي شود كه اطمينان حاصل گردد. اطلاعات مالي منعكس در گزارشهاي مالي بعنوان مهمترين محصول اين سيستم قابل فهم، قابل اعتماد، مربوط وبين دوره‌هاي زماني مختلف گزارشگري نسبتاً قابل مقايسه‌ مي‌باشند. اطلاعات منعكس‌ در گزارشهاي مالي كه به قصد استفاده‌هاي برون سازماني فراهم مي‌شود بايد به شكل خلاصه و فشرده و نه تفصيلي تهيه و ارائه شود. چون در دوره گزارشگري برون‌سازماني كه غالباً يكسال و بعضاً شش ماه است معاملات، عمليات و رويدادهاي بسياري رخ مي‌دهد كه افشاي كامل همه آنها نه عملي است، نه سودمندي دارد و نه موجه است.
اطلاعات حسابداري مالي در معناي خاص خود بايد طبق ضوابط و اصولي تهيه و ارائه شود كه از پيش تعين شده‌است اين ضوابط و اصول در برخي كشورها از طريق وضع قوانين و مقررات و در برخي ديگر توسط نهادهاي حرفه‌اي موجود مشخص مي‌شوند. در كشور ايران وضع و تدوين اينگونه ضوابط قانوناً به عهده سازمان حسابرسي محول شده‌است. به مجموعه ضوابط، روشها، اصول و قواعد حسابداري كه رعايت آنها در تهيه و ارائه اطلاعات مالي كه به قصد استفادة اشخاص بيرون از واحد اقتصادي فراهم مي‌شود اصطلاحاً اصول پذيرفته‌شده، اصول متداول يا استانداردهاي حسابداري مي‌گويند.
بنابرهمين اصول و ضوابط،اندازه‌گيريهاي حسابداري مالي اساساً ماهيت تاريخي ندارد. به بيان ديگر اطلاعات حسابداري مالي اساساً گذشته‌نماست يعني گزارشهايي كه توسط سيستم حسابداري مالي تهيه و ارائه مي‌شود بر آن چه كه در گذشته رخ داده‌است تمركز دارد. بخاطر حصول اطمينان از رعايت اين اصول و ضوابط صورتهاي مالي كه مهمترين محصول حسابداري مالي است و مسئوليت آن با مديريت مربوط است بايد قبل از ارائه به اشخاص ذيحق، ذينفع، و ذيعلاقه توسط حسابرسان مستقل مورد رسيدگي قرارگيرد. رسيدگي به صورتهاي مالي نيز به نوبة خود با بكارگيري اصول و معيارهاي مشخص موسوم به اصول و استانداردهاي حسابرسي انجام مي‌گيرد.
حسابداري مديريت: حسابداري مديريت را مي‌توان فرآيند شناسايي، اندازه‌گيري، گردآوري، تهيه و تفسير و انتقال آن گروه از اطلاعات مالي و ساير اطلاعات كمي تعريف گردد كه توسط مديريت بمنظور برنامه‌ريزي ، كنترل و ارزيابي عمليات در داخل سازمان، يعني حصول اطمينان از بهره‌برداري مناسب از منابع در جهت پاسخگويي مناسب در قبال اين بهره‌برداري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در حسابداري مديريت با تأكيد بر استفاده كنندگان درون سازماني، اطلاعاتي ، اندازه‌گيري و گزارش مي‌شود كه مديران سطوح مختلف را در اجراي هدفهاي تعين شده براي واحد مورد نظر، ياري دهد. حسابداري مديريت در جهت مقاصد داخلي سازمانها و واحدهاي انتفاعي خدمت مي‌كند و بر خلاف حسابداري مالي كه از طريق اصول و ضوابطي مشخص و از پيش‌ تعيين شده با محدوديت مواجه است از يك رشته قواعد ثابت و غيرقابل تغيير تشكيل نشد‌ه‌است. روشها و قواعد حسابداري مديريت براي كمك به سازمان در جهت دستيابي به هدفهاي موردنظر، از طريق تصميم‌‌گيريهاي مطلوب تدوين و اتخاذ مي‌شود. به همين دليل روشهاي حسابداري مديريت بايد براي هر يك از سازمانها متناسب با اوضاع و احوالي كه دارند طراحي و بكار گرفته شود. علاوه براين برخي از مفاهيمي كه در حسابداري مديريت بكارگرفته مي‌شود ممكن است در حسابداري مالي كاربردي نداشته باشد. بطور مثال در حسابداري مديريت يكي از هزينه‌هاي مؤثر بر تصميم‌گيريها، هزينه از دست‌دادن فرصت است كه بايد بگونه‌اي منطقي اندازه‌گيري و در تصميم‌گيريهاي مربوط لحاظ شود. در حاليكه در حسابداري مالي ملحوظ‌داشتن اين هزينه جايز نيست. در مجموع حسابداران مديريت اين آزادي عمل را دارند كه موضوع اطلاعاتي را كه مديريت سودمند بداند براي آنان فراهم كنند. جوهره مديريت تصميم‌گيري است تصميم‌گيري ذاتاً با رويدادهاي آتي سروكار دارد.
به همين دليل حسابداري مديريت برخلاف حسابداري مالي كه اساساً بر اطلاعات گذشته تمركز دارد عمدتاً فراهم‌كننده اطلاعاتي با ماهيت جاري و آتي است. علاوه بر اين، اطلاعات حسابداري مديريت براي آنكه بتواند مديران سطوح مختلف سازمان را در تصميم‌‌گيريها و ارزيابي‌ها كمك كند بايد به شكلي تفصيلي و در اسرع وقت در دسترس قرار گيرد. نهايت اين كه اطلاعات حسابداري مديريت هنگامي سودمند واقع مي‌شود كه مربوط، صحيح، قابل اعتماد و در صورت برآوردي بودن بررويه‌هاي صحيح برآورد مبتني باشد و همانگونه كه بيان شد تأكيد اساسي حسابداري مديريت برعرضه اطلاعات براي برنامه‌ريزي و كنترل توسط مديريت است.
حساب سپرده‌اي بعنوان حسابهايي هستند كه ركن اساسي منابع بانك را تشكيل مي‌دهند و بعبارت ديگر حسابهاي سپرده‌اي پايه و اساس منابع داخلي اين بانك مي‌باشند. انواع حسابهاي سپرده كه در بانك رفاه كارگران مي‌شناسيم از قبيل انواع حسابهاي جاري( اشخاص ، شركت‌ها، دولتي ،) پس‌انداز، قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاريها( كوتاه‌مدت، مدت‌دار يكساله، دوساله، سه‌ساله، چهارساله، پنج‌ساله) اين حسابها نقش اساسي و زيربنايي را در ساختار منابع مالي بانكي ايفا مي‌كنند بگونه‌اي كه هرگاه صحبت از تجهيزات منابع و تقويت بنيه مالي پيش مي‌آيد بلافاصله ذهن ما متوجه افزايش اين حسابها مي‌شوند و آنها را بعنوان اصلي‌ترين منابع مي‌شناسيم. ولي اين حسابها خود داراي ساختارهاي متفاوت بوده و ايجاد افزايش و گسترش آنها به عوامل مختلفي بستگي داشته كه در بخش‌ها و مناطق يكسان نبوده و تابع شرايط جغرافيايي، اجتماعي و فرهنگي حوزه عمل هر شعبه خواهد بود.
حساب بستانكاران: از حسابهاي ديگر طرف بدهي ترازنامه كه افزايش آن جنبه ايجاد منبع وجود دارد حساب بستانكاران( اسناد پرداختي همين نقش را ايفا مي‌كند) كه به دو بخش داخلي و موقت تقسيم مي‌شوند. بخش داخلي به آن دسته از اقلام بدهي موقت اطلاق مي‌شود كه منشاء داخلي داشته و بيشتر مربوط به حسابهاي داخلي بانك مي‌باشد( به همين دليل مشمول ذخيره قانوني هم نمي‌شود) و بخش ديگر جنبه داخلي نداشته و منشاء پيدايش آن خارج از بانك مي‌باشد ولي در هر دو مورد از نوع موقت بوده و بايستي در جهت تعيين تكليف و كاهش مانده آن اقدام شود و از اين طريق كاهش آن تأثير در حساب مركز خواهد داشت چون هيچگاه مانده آن صفر نمي‌گردد منبع وجوه تلقي مي‌گردد زيرا تحت تأثير حساب مركز است و منابع استقراضي تلقي مي‌شود.
حواله(عهده شعبه‌ها): يكي از حسابهايي كه بنا به تعريف افزايش مانده آن منبع وجوه محسوب مي‌شود حساب حواله‌هاست ولي اين نوع نيز استقراضي است. زيرا تعهد يك شعبه توسط ديگر ، پرداخت شده‌است با اين تفاوت كه در حواله‌هاي عهده ما تعهد ساير شعب گيرنده حواله پرداخت مي‌گردد و بلافاصله حساب مركز را تحت تأثير قرار مي‌دهد . مركز حواله‌دهنده با تأخير زماني تحت تأثير قرار مي‌گيرد( توجه داريم حواله‌هاي عهده شعب در شعبه گيرنده حواله‌هاي عهده ما خواهد بود) حساب مذكور يكي از ابزارهاي جذب مشتري است و يكي از خدمات مؤثري كه بانكها مي توانند براي ايجاد انگيزه در مشتريان جهت تمركز حسابهايشان نزد بانك ارائه نمايند سرعت و دقت در انتقال وجوه آنان است كه از طريق سيستم حواله امكان‌پذير مي‌باشد.
سرمايه: مي‌تواند شامل دارايي، كالاي توليدشده، پس‌اندازشده، يا حتي ثروت باشد و در اصطلاح حسابداري سرمايه بيان‌كننده خالص ارزش واحد است.
دارايي جاري: دارايي‌هايي هستند كه به مصرف آني مي‌رسند و شامل پول‌نقد، موجودي كالا، سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، و سرمايه‌هايي كه در كوتاه‌مدت قابل تبديل به پول نقد هستند.
دارايي‌هاي ثابت: دارايي‌هايي هستند كه به مصرف آني نمي‌رسند مانند زمين، ماشين‌آلات، ابزار و تجهيزات، در ضمن برخي از ارزشهاي غير جنسي مانند جواز و حق امتياز نيز در اين طبقه قرار مي‌گيرد.
نقطه سر‌به‌سر: آن مقدار توليد يا فروش كه با اضافه‌ يا كسرشدن يك واحد ، برابر عايدي و هزينه به هم مي‌خورد در نقطه سر‌به‌سر سود يا زيان نداريم يا سود و زيان صفر مي‌باشد.
نقش حسابداران در برنامه‌ريزي و ارزيابي نتايج: نگهداري اطلاعات كافي در مورد عملكرد گذشته نه تنها از نقطه نظر آگاهي از سوابق يك واحد تجاري بلكه فراتر از آن جهت برنامه‌ريزي در مورد عمليات آتي سازمان نيز مفيد و حائز اهميت است. به كمك مقايسه عملكرد گذشته واحد با عمليات جاري آن مي‌توان به راههاي افزايش روندهاي مطلوب و از بين‌بردن عوامل غيرمطلوب دست يافت. براي مثال افزايش حجم ارائه خدمات بخودي خود يك نشانة مطلوبيت در روند فعاليت‌هاي هر واحد است اما اگر در نتيجه افزايش مذكور هزينه‌هاي مربوطه بنحوي افزايش يابد كه منجر به كاهش سود ويژه گردد چنين افزايش را نمي‌توان مطلوب دانست. در اين صورت بايد در برنامه‌ريزي عمليات آتي عوامل پيدايش نتايج مطلوب مورد توجه قرار گيرد در جريان عملكرد روزمره، مديريت جهت رفع بسياري از نيازهاي عادي سازمان متكي به حسابداري است. براي مثال اطلاع از ميزان بدهي واحد به هر يك از بستانكاران، طلب از هر يك از بدهكاران، تاريخ‌هايي كه بدهي‌ها و مطالبات فوق بايد پرداخت و يا دريافت شود ضروري است. براي تعيين ميزان و نوع بيمه اموال وتعيين و مطالبة خسارت در مورد آسيب‌هاي وارده به اموال بيمه‌شده اطلاع از تاريخچه‌ و بهاي دارايي‌ها مورد نياز است.
ارائه اعتبار مشتريان، پيش‌بيني مقدار وجه نقد مورد نياز در هر تاريخ و بسياري از اطلاعات ديگر را صرفاً‌ مي‌توان از طريق نگهداري اطلاعات و مدارك مناسب و تهيه گزارشهاي منظم و بموقع بدست آورد. مديريت همچنين به مدارك و گزارش‌هاي حسابداري براي سنجش عمليات واقعي با برنامه‌هاي پيش‌بيني شده وابسته است. براي مثال بودجه‌بندي درآمد و هزينه‌هاي يك واحد تجاري بدون پيگيري مستمر گزارشهاي مقايسه عملكرد واقعي با بودجه ارزش چنداني نخواهد داشت. استفاده از اطلاعات حسابداري در فرآيند تصميم‌گيري به هيچوجه محدود به مديران نمي‌شود. ما ليكن( سهامداران) و سرمايه‌گذاران در واحدهاي تجاري بمنظور تصميم‌گيري در مورد سرمايه‌گذاري در واحدهاي مختلف نياز دارند كه از سوددهي و وضعيت مالي واحدها در فواصل زماني مختلف اطلاع داشته باشند. در نظام بانكي براي تشخيص سلامت مالي واحد تجاري قبل از ارائه وام يا اعتبار به اطلاعات حسابداري لازم نياز دارد، سازمانهاي دولتي نيز به گزارشها و اطلاعاتي در مورد دارايي‌ها، درآمد، بيمه‌هاي اجتماعي و مالياتها و … نياز دارند. يكي از پيش‌نيازهاي انتشار سهام بوسيلة واحدهاي تجارتي ارائه گزارشهاي مشروح درباره عمليات و وضعيت مالي واحد است. بورسهاي اوراق بهادار نيز شركت‌هاي را كه سهامشان در بورس عرضه مي‌‌شود ملزوم به ارائه گزارش‌هاي مالي لازم مي‌كنند. تهيه و ارائه اطلاعات و گزارش‌هاي حسابداري منحصر به واحدهاي تجاري نيست بلكه اطلاعات مذكور براي افرادي كه به حرفه و مشاغل ديگر اشتغال دارند و حتي آنانكه به سنين بازنشستگي رسيده‌اند نيز مورد استفاده دارد.
کارآموزی حسابداری بانك رفاه دانلود پروژه كارآموزي حسابداري بانك رفاه

فهرست مطالب

تاريخچة بانكداري در ايران 2
تاريخچة بانك رفاه كارگران 3
معرفي بانك رفاه كارگران 3
بانك استقراضي ايران 5
چارت سازماني 6
موقعيت و آدرس بانك 6
تسهيلات ارضي و صادراتي بانك رفاه 7
تسهيلات قبل از صدور كالا7
مبلغ تسهيلات 8
مدت بازپرداخت تسهيلات 8
نرخ تسهيلات 9
وثايق 9
نحوة اعطاي تسهيلات10
اعمال نظارت بانك 10
ارائة مدارك مربوط به صادرات انجام شده 10
بازپرداخت 11
تسهيلات بعد از صدور كالا 12
مبلغ تسهيلات 12
مدت بازپرداخت تسهيلات 13
نرخ تسهيلاتي پرداختي 13
وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات 13
نحوة اعطاي تسهيلات 14
اعمال نظارت بانك 14
بازپرداخت 14
تسهيلات ارزي 15
نوع تسهيلات 15
سقف فردي تسهيلات 15
كارمزد تعهد 16
نرخ سود تسهيلات 16
دورة بازپرداخت 16
عقد قرارداد وثايق 16
انواع خدمات ريالي و ارزي بانك رفاه 17
انواع سپرده هاي بانكي 20
حساب قرض الحسنه پس انداز 20
قرض الحسنه پس انداز عادي 21
قرض الحسنه پس انداز ويژه 21
حساب قرض الحسنه جاري 21
مزاياي حساب جاري همراه براي مشتريان در شعب مجهز به اين سيستم 22
حساب جاري دومنظوره 22
حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار23
حساب سپردة سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي 23
حساب سپردة كوتاه مدت ويژه 23
حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 24
سپردة سرمايه گذاري مدت‌دار قابل تقسيم 24
شرايط تعيين سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت 24
انواع تسهيلات بانك رفاه 25
ساير خدمت بانك رفاه 28
انواع واحدهاي مربوط به حسابداري 36
حسابرسي 36
انواع حسابرسان 37
وظايف سازمان حسابرسي 38
حسابداري دولتي 39
خصوصيات حسابداري دولتي 39
اصول كلي حسابداري دولتي 40
حسابداري بودجه 42
تهيه و تنظيم بودجه در بانك 43
مسئول بودجه در بانك 44
حسابداري مالي 44
حسابداري مديريت 46
انواع حسابهاي مورد استفاده 50
هزينه ها 51
حسابهاي انتظامي 53
تنخواه گردان 54
سپرده 55
حساب بستانكاران 56
حواله (عهدة شعبه ها)57
سرمايه 58
دارائي جاري 58
دارائي ثابت 58
نقطة سر به سر 58
نقش حسابداران در برنامه ريزي و ارزيابي نتايج 58
برنامه هاي جاري و در دست اقدام 61
انواع گزارشات تهيه شده در حسابداري 62
انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداري 72
ثبت عمليات مربوط به تنخواه گردان 74
ثبت عمليات مربوط به سپرده 76
بستن حساب سپرده 78
كاربرد سرفصل هاي حسابهاي انتظامي 78
بستن حسابها در پايان سال 80
حسابهاي سنواتي 81
فرم هاي مورد استفاده در حسابداري 82
پيشنهادات و انتقادات 85
فرمها
پيوستها
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » حسابداری و اقتصاد

تعداد مشاهده: 504 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 89

حجم فایل:84 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: